Obchodní podmínky a reklamační řád

Podmínkou nákupů v našem internetovém obchodě imperial depot je závazné přijetí podmínek a reklamačního řádu internetového obchodu

Imperial depot (dále jen ´id´), jež jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího a nutné k uzavření kupní smlouvy. Kupující stvrzuje odesláním objednávky prostřednictvím ´id´, že souhlasí a vysloveně přijímá níže uvedené obchodními podmínky a reklamačním řád.

 1. Úvodní ustanovení

1.1     ´id´ je provozován prodávajícím – Imperial Depot s.r.o. se sídlem dobrovského 375/15, 170 00 praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v praze, spisová značka

262463 C, IČO : 05380774, DIČ: CZ05380774, bankovní spojení: československá obchodní banka a.s., č. Ú.: 276343549/0300, kontaktní

místo/korespondenční adresa: dobrovského 375/15, 170 00 praha 7, tel.: 739 029 042, e-mail: imperialdepotoffice@gmail.com, předmět podnikání : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.2     provozovatel ´id´ prohlašuje, že všechny informace prezentované na e-shopu imperial depot jsou pravdivé a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území české republiky.

1.3     zde uvedené obchodní podmínky jsou platné pro objednávání zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu. Podmínky upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4     komunikace s kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.

1.5     dozorovým a kontrolním orgánem státní správy jest česká obchodní inspekce.

1.6     informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k

Uzavření smlouvy jsou pro podrobně popsány přímo na ´id´.

1.7     v průběhu realizace objednávky má kupující možnost určit druh a  množství objednávaného zboží či přidat další výrobek.

 1. Definice pojmů

2.1     ´obchodní podmínky´ – jsou obchodní podmínky a reklamační řád pro ´id´.

2.2     ´id´ je internetový obchod/server na adrese www.imperialdepot.com, kde je realizován nákup a prodej zboží prodávajícího.

2.3     ´zboží´ – produkt nabízený ke koupi v ´id´, což jsou zejména zejména textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky a oděvní součásti. Každý

Produkt je v nabídce ´id´ označen názvem, popisem a je prezentován fotografiemi. Tyto fotografie jsou ilustrační. V případě skladové nedostupnosti nabízeného zboží, prodávající bez zbytečného odkladu nechá objednaný produkt vyrobit a dodat nejpozději do 30 dnů.

2.4     ´prodávající´ – imperial depot s.r.o.

2.5     ´kupující´ – fyzická nebo právnická osoba, která přes ´id´ uzavře kupní smlouvu s prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka zboží.

2.6     ´kupní smlouva´ – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím ´id´. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a spotřebitelem, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ´občanský zákoník´),a to zejména ustanovením §2079 a násl. A §1810 a násl. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku, a to zejména ustanovením §2079 a násl. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.

2.7     ´předmět prodeje´ – zboží vybrané kupujícím z nabídky ´id´, které kupující kupuje na základě kupní smlouvy.

2.8     ´kupní cena´ – peněžní částka, která je úplatou za prodej zboží a která je uvedena v nabídce ´id´ u zboží včetně dph v okamžiku zavření kupní smlouvy.

2.9     ´náklady na odeslání´ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku nákladů na odeslání. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady za navrácení zboží.

2.10     ´místo plnění´ – místo, které kupující označí za místo, kam má být prodávajícím odeslán předmět prodeje.

2.11     smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1     objednávka je přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. Telefonicky, e-mailem či písemně.

3.2 kupní smlouva je, s výjimkou dále uvedenou, uzavřena řádným učiněním a vyplněním interaktivní závazné objednávky obsahující zejména identifikační údaje kupujícího, druh zboží, konfekční velikost zboží, materiálovou variantu zboží, místo plnění, kupní cenu zboží a souhlas s obchodními podmínkami a odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím www.imperialdepot.com.

3.3     vyjde-li po uzavření kupní smlouvy najevo, že dodání předmětu prodeje není možné, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 1. Dodací podmínky

4.1     prodávající splní svou povinnost dodat předmět prodeje kupujícímu v okamžiku, kdy předá předmět prodeje dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího.

4.2     dodaný předmět prodeje je kupující povinen převzít. Pokud kupující řádně dodaný předmět prodeje nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání.

4.3     prodávající může dodat předmět prodeje kupujícímu nejpozději do

Šesti týdnů od uzavření kupní smlouvy a v případě, že je kupní cena placena předem nebo je požadována záloha, do šesti týdnů ode dne zaplacení kupní ceny nebo zaplacení zálohy.

4.4     kupující je při přebírání předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu předmětu prodeje do místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující předmět prodeje převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech nepřevzetí předmětu prodeje. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Nestanoví-li zákon jinak, prodávající je oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou předmětu prodeje kupující zjistí, že předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která

Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

 1. Přechod nebezpečí škody na předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k předmětu prodeje, výhrada vlastnictví

5.1     nebezpečí  škody na předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu prodeje kupujícím. Pokud však kupující v rozporu s kupní smlouvou předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na předmětu prodeje v okamžiku, kdy kupující odmítl převzít předmět prodeje nebo jinak dodaný předmět prodeje nepřevzal. Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

5.2     vlastnické  právo k předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu prodeje kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

 1. Kupní cena, platební podmínky a slevy

6.1     kupující  se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem (platební kartou), nebo platbou při převzetí předmětu prodeje (na dobírku). Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy. Nestanoví-li zákon jinak, prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout bez zbytečného odkladu objednávku v případě, kdy je prodávající oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu předem, a to zejména v případě, že předmět prodeje tvoří větší množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a nákladů na odeslání spolu s předmětem prodeje. Před odesláním objednávky bude kupující prostřednictvím ´id´ obeznámen s kompletní specifikací částky kupní ceny, včetně uvedení zejm. Ceny zboží, dph, ceny včelně dph, veškerých poplatků, nákladů na dopravu či jakýchkoli jiných souviseních nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím ´id´ stvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky kupní ceny obeznámen.

6.2     v případě, že kupujícím je placena kupní cena, resp. Záloha na kupní cenu a náklady na odeslání předem, provádí kupující platbu platební kartou. Kupní cena, resp. Záloha na kupní cenu a náklady na odeslání se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud nejsou kupní cena, resp. Záloha na kupní cenu a náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Při placení kupní ceny, resp. Zálohy na kupní cenu a nákladů na odeslání předem je předmět prodeje dodán až poté, kdy jsou kupní cena, resp. Záloha na kupní cenu a náklady na odeslání v plné výši zaplaceny kupujícím.

6.3     pokud jsou kupní  cena a náklady na odeslání placeny při převzetí předmětu prodeje, je kupující povinen uhradit kupní cenu a náklady na odeslání v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího. Nezaplatí-li kupující kupní cenu a náklady na odeslání při převzetí předmětu prodeje, může prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje pro kupujícího odmítnout předat předmět prodeje kupujícímu a prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání ve výši sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení kupní ceny a/nebo nákladů na odeslání.

6.4     prodávající  může při prodeji zboží nabízet zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena zboží před slevou a cena zboží po slevě. Prodávající  dodává zboží za nižší cenu jen do vyprodání  skladových zásob tohoto zboží. V případě, že po uzavření kupní smlouvy vyjde najevo, že předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku, případně oznámit tuto skutečnost kupujícímu s tím, že v případě, že kupující nemá zájem o dodání předmětu prodeje za běžnou cenu, mají kupující i prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.5. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady za navrácení předmětu prodeje.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího na základě smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení zboží.

 1. Užívání a údržba zboží

7.1     při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

7.2     v případě, že je způsob užívání předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání předmětu prodeje seznámit.

7.3     po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost zboží a prodávající za ně nemůže nést odpovědnost (např. Používání nevhodných deodorantů, nadměrná potivost, nadměrné tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontakt zboží s předměty s ostrými hranami, jako jsou hodinky, brašny, klíče, těžké předměty v kapsách apod.), stejně jako nevhodně zvolená velikost zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

7.4     další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Životnost zboží a oděvních součástí je ovlivněna způsobem jejich užívání a údržby. Při údržbě zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost zboží dosáhnout záruční doby a může dojít k poškození či zničení zboží běžným opotřebením (jako např. Častým nošením, praním, sušením a žehlením).

7.5     za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu kupujícího či třetí osoby.

 1. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – reklamační řád

8.1     prodávající  odpovídá kupujícímu za vady předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je kupující spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v kupní smlouvě.

8.2     kupující je povinen provést kontrolu předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu prodeje.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem

8.3     prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět prodeje je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. Jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že předmět prodeje při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou předmětu prodeje, nebo jeho opravou, případně aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má kupující též právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

8.4     prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 12 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění.  Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást předmětu prodeje.

8.5     pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy, pokud

 1. A)   reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo
 2. B)   nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

8.6     jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby předmět prodeje byl řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem

8.7     informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: prodávající tímto spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele.

8.8     v ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad předmětu prodeje, ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. 8.5. Obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

Společná ustanovení

8.9     reklamaci lze uplatnit na ´id´. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

8.10     k reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný a označit reklamovanou vadu předmětu prodeje. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

8.11     uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

8.12     záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

8.13     prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.14     pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít předmět plnění k reklamaci.

8.15     kupující  je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím ´id´ stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím předmětu prodeje, je povinen kupující nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním předmětu prodeje, a to v paušální částce 200,- kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím ´id´ stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci předmětu prodeje.

8.16     požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající  povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

 1. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, informační povinnost prodávajícího.

9.1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy: prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. A) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. B) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. C) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

9.2     kupující, který  je spotřebitelem, však nemůže takto ve smyslu čl. 9. Odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro kupujícího.

9.3     kupující je povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu prodeje kupujícím.

9.4     v případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které kupující obdržel spolu s předmětem prodeje. Vrácení předmětu prodeje zajišťuje kupující jeho odesláním na adresu kontaktního místa prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně prodávajícího.

9.5     veškeré náklady související s vrácením předmětu prodeje prodávajícímu nese kupující. Přijetí zásilky na účet prodávajícího je prodávající oprávněn odmítnout.

9.6     prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zpět na účet, z něhož byla realizována platba platební kartou, nebo na účet uvedený kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu kupujícího.  Prodávající může kupujícímu vrátit kupní cenu též v hotovosti v případě, že je předmět prodeje vrácen jeho předáním v provozovně prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než mu kupující předmět prodeje předá nebo prokáže, že předmět prodeje odeslal. Nestanoví-li zákon jinak, bude v případě vrácení poškozeného či nekompletního předmětu prodeje nebo v případě existence pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu vracená kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vraceného poškozeného či nekompletního předmětu prodeje, resp. Zápočet pohledávky prodávajícího).

 1. Ochrana a zpracování osobních údajů

10.1     prodávající  zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně  pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

10.2     odesláním objednávky vyslovuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi prodávajícího prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího a pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů nebudou osobní údaje kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1     v případě, že z kupní smlouvy — popřípadě ze zákona — vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

11.2     prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

11.3     tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky včetně nákladů na odeslání bez předchozího upozornění.

Obchodní a reklamační podmínky jsou ke stažení zde.


Terms and Conditions of Supply

This page (together with the documents referred to on it) tells you the terms and conditions on which we supply any of the products (the „Products“) listed on our website www.imperialdepot.com (the „Website“) to you. Please read these terms and conditions carefully before ordering any Products from our site. You should understand that by ordering any of our Products, you agree to be bound by these terms and conditions.

You should print a copy of these terms and conditions for future reference. You will be required to „Accept our terms & conditions“ before you complete your transaction. Please understand that if you refuse to accept these terms and conditions, you will not be able to order any Products from our site.

 1. Information about us

1.1. We operate the Website. We are Imperial Depot Ltd., a company registered in Czech Republic under company number 05380774 and with our registered office (and main trading address) at Dobrovského 375/15, 170 00 Praha 7, Czech Republic. Our main email address is imperialdepotoffice@gmail.com. Our VAT number is CZ05380774.

 1. Service availability

2.1. Our site is intended for use by people from around the world.

 1. Your status

3.1. By placing an order through our site, you warrant that:

3.1.1. you are legally capable of entering into binding contracts;

3.1.2. you are at least 18years old;

 1. How the contract is formed between you and us

4.1. After placing an order, you will receive an e-mail from us acknowledging that we have received your order. This does mean that your order has been accepted and the contract between us („Contract“) has been formed.

4.2.The Contract will relate only to those Products whose contract has been formed.

 1. Consumer rights

5.1. If you are contracting as a consumer, you may cancel a Contract at any time within seven working days, beginning on the day after you received the Products. In this case, you will receive a full refund of the price paid for the Products in accordance with our refunds policy (set out in clause 9 below).

5.2. To cancel a Contract, you must inform us in writing. You must also return the Products to us as soon as reasonably practicable, and at your own cost. You have a legal obligation to take reasonable care of the Products while they are in your possession. If you fail to comply with this obligation, we may have a right of action against you for compensation.

5.3. Details of your statutory right of cancellation, and an explanation of how to exercise it, are provided on www.imperialdepot.com. This provision does not affect your other statutory rights as a consumer.

 1. Availability and delivery

6.1. Your order will be fulfilled by the delivery date or, if no delivery date is specified, then within a reasonable time of the date of the Dispatch Confirmation, unless there are exceptional circumstances.

6.2. We will aim to deliver your order on a 60-working day lead time, however please allow for a longer lead time around Public Holidays and the Festive season.

6.3. We offer one delivery option: „Attended“: Your delivery must be signed for. If Products remain uncollected after seven days then they will be returned back to us.

6.4.  Standard delivery is to around the world; please note a delivery surcharge will be added to your order as per the postal currier price list.

6.5. Carriage charges incurred by us are non-refundable if all attempts to deliver have failed.

6.6. We offer an internet based tracking system that will allow you to follow the progress of your delivery 24 hours a day 7 days a week. Details of how to access the tracking system will be set out in the dispatch confirmation from our courier.

 1. Risk and title

7.1. The Products will be at your risk from the time of delivery.

7.2. Ownership of the Products will only pass to you when we receive full payment of all sums due in respect of the Products, including delivery charges.

 1. Price and payment

8.1. The price of the Products and our delivery charges will be as quoted during your order, except in cases of obvious error.

8.2. Product prices and delivery charges are liable to change at any time, but changes will not affect orders in respect of which we have already sent you during your order.

8.4. Our site contains a number of Products and it is always possible that, despite our best efforts, some of the Products listed on our site may be incorrectly priced. We will normally verify prices during your order so that, where a Product’s correct price is less than our stated price, we will charge the lower amount during your order. If a Product’s correct price is higher than the price stated on our site, we will normally, at our discretion, either contact you for instructions before dispatching the Product, or reject your order and notify you of such rejection.

8.5. We are under no obligation to provide the Product to you at the incorrect (lower) price, even after your order, if the pricing error is obvious and unmistakeable and could have reasonably been recognised by you as an error.

8.6. Payment for all Products must be by credit or debit card or paypal. Your credit or debit card will be charged when you place your order.

 1. Our refunds and returns policy

9.1. If you return a Product to us:

9.1.1. because you have cancelled the Contract between us within the seven-day cooling-off period (see clause 4.1 above), we will process the refund due to you as soon as possible and, in any case, within 30 days of the day you gave notice of cancellation. In this case, we will refund the price of the Product in full, and any applicable delivery charges. However, you will be responsible for the cost of returning the item to us.

9.1.2. for any other reason (for instance, because you have notified us that you do not agree to a change in these terms and conditions or in any of our policies, or because you consider that the Product is defective), we will examine the returned Product and will notify you of your refund via e-mail within a reasonable period of time. We will usually process the refund due to you as soon as possible and, in any case, within 30days of the day we confirmed to you via e-mail that you were entitled to a refund. We will refund the price of a defective Product in full, any applicable delivery charges and any reasonable costs you incur in returning the item to us.

9.2. We will usually refund any money received from you using the same method originally used by you to pay for your purchase.

9.3. Products must be returned to us in the original packaging and in the condition that they were delivered to you.

9.4. When returning Products, please remember to include a copy of your receipt. If this is not possible, make sure that you include your name, address and a telephone number inside the package.

9.5. If you wish to receive a replacement Product rather than a refund, please specify in writing when returning the Product to us.

9.6. The Products will be at your risk until they are received by us.

 1. Warranty

10.1. We warrant to you that any Product purchased from us through our site will, on delivery, conform in all material respects with its description, be of satisfactory quality, and be reasonably fit for all the purposes for which products of that kind are commonly supplied.

 1. Our liability

11.1. Subject to clause 10.1, if we fail to comply with these terms and conditions, we shall only be liable to you for the purchase price of the Products.

11.2. Subject to clause 10.1, we will not be liable for losses that result from our failure to comply with these terms and conditions that fall into the following categories:

11.2.1. loss of income or revenue;

11.2.2. loss of business;

11.2.3. loss of profits;

11.2.4. loss of anticipated savings;

11.2.5. loss of data; or

11.2.6. waste of management or office time.

However, this clause 10.1 will not prevent claims for loss of or damage to your tangible property that are foreseeable or any other claims for direct loss that are not excluded by categories 11.2.1 to 11.2.2 inclusive of this clause 10.1.

11.3. Nothing in this Agreement excludes or limits our liability for:

11.3.1. death or personal injury caused by our negligence;

11.3.2. fraud or fraudulent misrepresentation;

11.3.3. defective products under the Consumer Protection; or

11.3.5. any other matter for which it would be illegal for us to exclude or attempt to exclude our liability.

 1. Written communications

12.1. Applicable laws require that some of the information or communications we send to you should be in writing. When using the Website, you accept that communication with us will be mainly electronic. We will contact you by e-mail or provide you with information by posting notices on the Website. For contractual purposes, you agree to this electronic means of communication and you acknowledge that all contracts, notices, information and other communications that we provide to you electronically comply with any legal requirement that such communications be in writing. This condition does not affect your statutory rights.

 1. Notices

13.1. All notices given by you to us must be given to Imperial Depot s.r.o., Dobrovského 375/15, 170 00 Praha 7, Czech Republic. We may give notice to you at either the e-mail or postal address you provide to us when placing an order, or in any of the ways specified in clause 12 above. Notice will be deemed received and properly served immediately when posted on the Website, 24 hours after an e-mail is sent, or three days after the date of posting of any letter. In proving the service of any notice, it will be sufficient to prove, in the case of a letter, that such letter was properly addressed, stamped and placed in the post and, in the case of an e-mail, that such e-mail was sent to the specified e-mail address of the addressee.

 1. Transfer of rights and obligations

14.1. The contract between you and us is binding on you and us and on our respective successors and assignees.

14.2. You may not transfer, assign, charge or otherwise dispose of a Contract, or any of your rights or obligations arising under it, without our prior written consent.

14.3. We may transfer, assign, charge, sub-contract or otherwise dispose of a Contract, or any of our rights or obligations arising under it, at any time during the term of the Contract.

 1. Events outside our control

15.1. We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under a Contract that is caused by events outside our reasonable control („Force Majeure Event“).

15.2. A Force Majeure Event includes any act, event, non-happening, omission or accident beyond our reasonable control and includes in particular (without limitation) the following:

15.2.1. strikes, lock-outs or other industrial action;

15.2.2. civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war;

15.2.3. fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster;

15.2.4. impossibility of the use of railways, shipping, aircraft, motor transport or other means of public or private transport;

15.2.5. impossibility of the use of public or private telecommunications networks; and

15.2.6. the acts, decrees, legislation, regulations or restrictions of any government.

15.3. Our performance under any Contract is deemed to be suspended for the period that the Force Majeure Event continues, and we will have an extension of time for performance for the duration of that period. We will use our reasonable endeavours to bring the Force Majeure Event to a close or to find a solution by which our obligations under the Contract may be performed despite the Force Majeure Event.

 1. Waiver

16.1. If we fail, at any time during the term of a Contract, to insist upon strict performance of any of your obligations under the Contract or any of these terms and conditions, or if we fail to exercise any of the rights or remedies to which we are entitled under the Contract, this will not constitute a waiver of such rights or remedies and will not relieve you from compliance with such obligations.

16.2. A waiver by us of any default will not constitute a waiver of any subsequent default.

16.3. No waiver by us of any of these terms and conditions will be effective unless it is expressly stated to be a waiver and is communicated to you in writing in accordance with clause 13 above.

 1. Severability

17.1. If any of these terms and conditions or any provisions of a Contract are determined by any competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term, condition or provision will to that extent be severed from the remaining terms, conditions and provisions which will continue to be valid to the fullest extent permitted by law.

 1. Entire agreement

18.1. We intend to rely upon these terms and conditions and any document expressly referred to in them in relation to the subject matter of any Contract. While we accept responsibility for statements and representations made by our duly authorised agents, please make sure you ask for any variations from these terms and conditions to be confirmed in writing.

 1. Our right to vary these terms and conditions

19.1. We have the right to revise and amend these terms and conditions from time to time.

19.2. You will be subject to the policies and terms and conditions in force at the time that you order Products from us, unless any change to those policies or these terms and conditions is required to be made by law or governmental authority (in which case it will apply to orders previously placed by you), or if we notify you of the change to those policies or these terms and conditions before we send you the dispatch confirmation (in which case we have the right to assume that you have accepted the change to the terms and conditions, unless you notify us to the contrary within seven working days of receipt by you of the Products).

 1. Law and jurisdiction

20.1. Contracts for the purchase of Products through the Website and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) will be governed by Czech law. Any dispute or claim arising out of or in connection with such Contracts or their formation (including non-contractual disputes or claims) will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Czech Republic.